Phí quản trị chạy Google ads

Ngân sách tháng <40 triệu, phí quản trị là 15%

Ngân sách tháng từ 40 – 80 triệu, phí quản trị là 10%

Ngân sách tháng từ 80 – 200 triệu, phí quản trị là 10 triệu/tháng